Stichting Frontaal! Zet zich in om de natuurkwaliteit, biodiversiteit, leefomgeving en schone lucht te verbeteren. Maar ook voorde Nederlandse cultuurwaarden en landschappelijke identiteit.

 

Memo inzake uitwisseling ammoniak (NH3) voor stikstofoxide (NOx)

 

Hierbij wordt de (fictieve) uitstoot van NH3 (ammoniak) ingeruild voor uitstoot van NOx (stikstofoxiden) die ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen en andere chemische processen. Deze beide stoffen zijn niet uitwisselbaar wegens een verscheiden chemische samenstelling, effect en verspreiding. Daarnaast komen tegelijkertijd met de uitstoot van stikstofoxide andereschadelijke stoffen vrij of worden deze daardoor in de leefomgeving gevormd.

 1. Bij de emissie van NOx komen de volgende stoffen vrij/wordt omgezet in de volgende stoffen:
  • salpeterigzuur (HNO2)
  • salpeterzuur (HNO3)
  • nitraat (NO3-)
  • stikstofoxiden vormen samen met vluchtige organische verbindingen ozon (O3)
  • fijnstof

Dit zijn stoffen/omzettingen die niet vrijkomen bij de emissie van NH3, en deze stoffen hebben een negatieve uitwerking op zowel de volksgezondheid, het klimaat en het ecosysteem, waardoor tevens aannemelijk is/niet uit te sluiten valt dat deinstandhoudingsdoelstellingen verslechteren. (VHR, effecten op zowel flora én fauna)

 1. De emissie van NOx (stikstofoxiden) heeft totaal andere verspreidingseigenschappen dan de emissie van de NH3 (ammoniak) waarmee dit wordt uitgeruild. Het model (Aerius/OPS) is niet in staat dit dermate nauwkeurig te modelleren op gebieds- of hexagoonniveau dat uitgesloten kan worden dat er een structurele en substantiële toename van NOx depositie op een bepaald gebied optreed. Hiermee lopen de gebieden waar deze toegenomen depositie optreed risico lopen op verslechtering
 2. De uitwisseling van NH3 voor NOx vind slechts plaats door het moleculair soortelijk gewicht met elkaar te Hierbij wordt op geen rekening gehouden met de verscheiden chemische samenstelling en effecten op het ecosysteem.
 3. Compenserende maatregelen vinden slechts plaats tot de ‘nieuwe’ afkapgrens van 25 kilometer. Er is wetenschappelijke consensus over het feit dat ook buiten deze 25 kilometer significante depositie optreed, waarvoor geen compenserende maatregelen zijn getroffen. Hiermee is verslechtering van gebieden buiten de 25km afkapgrens niet uitgesloten.
 4. Van alle vormen van luchtverontreiniging is fijnstof het meest schadelijk voor de gezondheid. Fijnstof is eenverzamelnaam voor hele kleine deeltjes die in de lucht zweven.
 5. In verstedelijkte gebieden ontstaat ozon door een reactie van zonlicht met schadelijke gassen afkomstig uit uitlaatgassen van auto’s en industriële uitstoot. Fotochemische smog is de technische naam voor dit proces, beter bekend als Het woord smogis een samentrekking van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). Smog bestaat voornamelijk uit ozon (O3).

 

Conclusie

Theoretische vermindering van NH3 (ammoniak) op een bepaalde locatie om op een totaal andere locatie méér NOx (stikstofoxide) uit te stoten leidt tot een verslechtering van de natuur en biodiversiteit. Daarnaast leidt het tot ernstige gezondheidseffecten met vaak levenslange gevolgen en hoge kosten voor de samenleving. Het gaat eveneens ten koste van ons klimaat.

Redenen om deze wetenschappelijk onjuiste uitwisseling te beëindigen en binnen de aparte sectoren per verscheiden chemische stoffen de emissies te reduceren.

 

Bronnen:

https://publications.tno.nl/publication/34639568/oD087H/TNO-2022-R10978.pdf

https://www.wur.nl/nl/show/Bouwstenen-voor-nieuw-stikstofbeleid.htm

https://www.biomaatschappij.nl/artikel/ammoniak-schadelijker-voor-natuur-stikstofoxiden-voor-de-gezondheid/

https://www.biomaatschappij.nl/artikel/minder-stikstof-wel-zo-gezond/

https://open.overheid.nl/repository/ronl-663f8b39-c4c3-4e21-a321-f14f8d103ba5/1/pdf/bijlage-adviescollege-meten- en-berekenen-stikstof.pdf

https://open.overheid.nl/repository/ronl-e1d98609-6f59-4245-8758-ec00da553db5/1/pdf/niet%20alles%20kan%20overal.pdf

https://open.overheid.nl/repository/ronl-1847540a-636e-43db-bc05-ecc160308b6b/1/pdf/21173346%20bijlage%202.pdf

https://www.emissieregistratie.nl/